Uitleg
Het adresboek van Dordrecht uit 1930 bestaat uit
vijf delen en is als volgt verdeeld in:

I. Stratenlijst van Dordrecht toestand op 1 februari 1930.

In de database: alleen de pakhuizen, werkplaatsen etc. (tussen []-haken).
Verder beschikbaar: een tekstversie van de stratenlijst 1930.

De stratenlijst komt bijna overeen met deel 3 (namen ingezetenen).

II. Overige (openbare) functies etc.

In de database: (bijna) alles (de functies staan tussen []-haken).

De in dit deel voorkomende verenigingen etc. zijn onderverdeeld in:
- Bestuur en Personeel der Gemeente.
- RijksadministratiŽn en Instellingen.
- Rechterlijke macht.
- Kerkelijke Gemeenten en Vereenigingen van Godsdienstige strekking.
- Verenigingen tot Drankbestrijding.
- Financieele instellingen. Nijverheid, handel en Industrie. Land-en Tuinbouw.
- Wetenschap en Kunst.
- CoŲperatieve Vereenigingen.
- Medische aangelegenheden, Ziekenhuizen, Verpleging enz.
- Armwezen, Liefdadigheid.
- Onderwijszaken.
- Polders en Polderbesturen.
- Garnizoen, Weerbaarheid Militaire Vereenigingen enz
- Dag-, Week- en Maandbladen en Tijdschriften.
- Sportvereenigingen.
- Zang Muziek Tooneel en dergelijke Vereenigingen.
- Vereenigingen op Staatkundig gebied.
- Patroons Vereenigingen.
- Vereenigingen van Ambtenaren, Opzichters, Onderwijzers.
- Werklieden Vereenigingen.
- Diverse CommissiŽn, CorporatiŽn, Vereenigingen enz.

III. Alphabetisch register van de namen der ingezetenen.

Met vermelding van beroepen en woonplaatsen, volgens den toestand op 1 april 1930. De met een * geteekende huisnummers zijn bovenwoningen.

In de database: alles.

IV. Dienstregeling autobussen, overzetveren, bode- en Stoombootdiensten.

In de database: niet in de database
Beschikbaar: als tekst.

V. Alphabetisch beroepsregister.

In de database: alles (het beroep/bedrijf staat tussen []-haken).
Copyright februari-maart 2004 / juni-aug. 2005 / nov. 2006-jan. 2007 / april-mei 2007